Tájékoztató parlagfű elleni védekezésről

Hírek

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI törvény 17. §
(4) bekezdése szerint „a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani”.

A parlagfű elleni védekezés az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a
feladata. Az ezzel kapcsolatos helyszíni ellenőrzést belterületen a jegyző,
külterületen a kormányhivatal, mint ingatlanügyi hatóság végzi. A védekezési
kötelezettség elmulasztása esetén közérdekű védekezés elrendelésére kerül sor,
a földhasználó előzetes értesítése, illetve fellebbezésére való tekintet nélkül.

Amennyiben a tulajdonos/földhasználó nem tesz eleget a fenti parlagfű elleni
védekezési kötelezettségének, bírsággal sújtható. A bírság mértéke a
jogszabályban meghatározott szempontok alapján 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig
terjedhet. A közérdekű védekezés teljes költségét (amely tartalmazza a kényszer
kaszálás díját), az eljárás költségeit a földhasználó, földtulajdonos köteles
megtéríteni. A költségek meg nem fizetésük esetén, adók módjára NAV által
behajthatók!

Kérjük a lakosság együttműködését a parlagfű elleni védekezésben.