Pályázati felhívás önkormányzati támogatásokra

Hírek

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. évrepályázatot hirdet a településen működő civil szervezetek, alapítványok, egyesületek és magánszemélyek részére.

A pályázat célja: A támogatás az Önkormányzat közigazgatási területén belül működő azon pályázóknak nyújtható, amelyeknek vagy akiknek a támogatott tevékenysége Nagyréde nagyközség hírnevét és tekintélyét növelő események megvalósítására irányul, illetve a helyi érdekeket szolgálja.

Az Önkormányzat  pályázat keretében támogatást kíván nyújtani:

  1. eseti jellegű működési vagy fejlesztési feladatellátás, illetve cél megvalósítása
  2. általános működési célú

kiadásaihoz.

A pályázaton elnyerhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatonként elnyerhető legkisebb támogatás összege 30 000 Ft.

Nem kérhető támogatás, ha a pályázó a tárgyévben ugyanazon tevékenységre az önkormányzat alrendszereiből már részesült támogatásban.

A pályázó vállalja, hogy minden, a pályázati programban megvalósuló rendezvényről – pl. meghívó küldésével – tájékoztatja a pályázat kiíróját.

Pályázni kizárólag „Pályázati adatlapon” lehet, amely a Nagyrédei Polgármesteri Hivatalban kérhető, vagy a www.nagyrede.hu honlapról letölthető.

PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS HELYE:

2022. június 25.

Nagyrédei Polgármesteri Hivatal

Nagyréde, Fő út 4., tel.: 37/573-000

A borítékra kérjük ráírni: „Támogatási pályázat”

A pályázat hiánypótlására egy alkalommal van lehetőség, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig.

A támogatásáról Nagyréde Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. A döntés várható időpontja 2022. június 30. Az elbírálás eredményéről valamennyi pályázó írásban értesül.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, azonban egy pályázaton belül támogatás több tevékenységhez is igényelhető.

Kizárja magát a pályázatból az a pályázó, amely:

– csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt áll, illetve akinek vagy amelynek köztartozása valamint helyi adóhatósággal szemben fennálló tartozása van,

– amely esetében a Civil tv. szerinti összeférhetetlenség, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) és 8. § (1) bekezdése, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §-a szerinti kizáró okok állnak fenn,

– amely a Civil tv. 30. § (1) bekezdése szerint nem helyezte letétbe és nem tette közzé a beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét,

– amelynek egyes tevékenységei támogatását törvény vagy más jogszabály tiltja,

– amelynek korábban kapott támogatásához kapcsolódó elszámolása el lett utasítva,

– amely korábbi támogatásához kapcsolódó elszámolását elmulasztotta.

Az elnyert támogatás csak a pályázatban megjelölt célokra használható fel.

A támogatás felhasználását a pályázó pénzügyi és szakmai elszámolással, hitelesített bizonylatokkal igazolja. Az ellenőrzési és elszámolási feltételeket a Nagyréde Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadás-átvételéről szóló 17/2016. (X.08.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

  • pályázati adatlap és mellékletei,
  • átláthatósági nyilatkozat,
  • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról,
  • nyilatkozat az államháztartás önkormányzati alrendszeréből nyújtott támogatás igénybevételéhez,
  • nyilatkozat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. §-ban foglaltak teljesüléséről.

A csatolandó mellékletek nyomtatványai a Nagyrédei Polgármesteri Hivatalban kérhetők, vagy a www.nagyrede.hu honlapról letölthetők.

A pályázattal kapcsolatos információ kérhető: dr. Árvai Gergely jegyzőtől a jegyzo@nagyrede.hu e-mail címen, illetve telefonon a 37/573-000 számon.

Nagyréde, 2022. június 8.

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete