ARCHÍV TARTALOM - LEJÁRT A BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2018-12-31

Pályázat fogorvosi praxis betöltésére

pályázatok

Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a alapján pályázatot hirdet Nagyréde nagyközség fogorvosi körzete feladatainak alapellátásban, vállalkozási formában történő betöltésére.

Ellátási terület: Nagyréde nagyközség teljes közigazgatási területe
Munkavégzés helye: Egészségügyi Központ 3214 Nagyréde, Fő út 17.

Pályázati feltételek:
• vállalkozás keretében történő működtetés;
• a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés;
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte;
• az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte;
• büntetlen előélet;
• cselekvőképesség;
• egészségügyi alkalmasság;
• Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozat tagság;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz;
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolati példánya;
• érvényes működési nyilvántartás (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) igazolása;
• egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata;
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
• Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata;
• egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata;
• pályázó nyilatkozata, hogy a feladat ellátását vállalkozási formában vállalja;
• pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához hozzájárul;
• pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, abba betekinthetnek;
• a pályázó nyilatkozata, hogy sikertelen pályázat esetén kéri-e a pályázati anyagának visszaküldését, vagy hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat a pályázati anyagát tovább kezelje abból a célból, hogy a későbbiek során, a fogorvosi praxis megüresedése esetén megkereshesse ajánlatával a pályázót.
• pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a Képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalhatja.

A pályázat benyújtási határideje: 2018. december 31.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton: 1 példányban Nagyréde Nagyközség Önkormányzata (3214 Nagyréde, Fő út 4.) címre, Siposné Fodor Judit polgármesternek címezve. A borítékon fel kell tüntetni: „Fogorvosi pályázat”
• Személyesen: 1 példányban Siposné Fodor Judit polgármester részére (Nagyréde Nagyközség Önkormányzata 3214 Nagyréde, Fő út 4.)

A pályázat elbírálási határideje: 2019. január 30.
A pályázat elbírálásának módja: A pályázat elbírálása a benyújtási határidő leteltét követő következő képviselő-testületi ülésen történik. A pályázat kiírója fenntartja jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A fogorvosi praxis legkorábban a pályázat az elbírálást követően azonnal betölthető.

Egyéb információk:
A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető Siposné Fodor Judit polgármestertől +3630/553-5542 telefonszámon, a polgarmester@nagyrede.hu levelezési címen.
Eredményes pályázat esetén az Önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
A fogorvosi praxis 2019. április 1-jétől minősül tartósan betöltetlennek.

A pályázati kiírás közzétételének a helye:
• Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának honlapján
• Nagyréde Nagyközség Önkormányzat hirdetőtáblája
• Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapja
• Egészségügyi Közlöny