Óvodai beíratás a 2021-22 tanévre

Hírek

A Nagyrédei Kastély Óvodába a gyerekeket 2021. május 3 – 7 között, naponta 8 – 16 óráig lehet beíratni.

Az emberi erőforrások minisztere 19/2021.  EMMI határozata alapján: A beiratkozás a szokásos rendben és ütemezésben történhet meg, azonban a szülőnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton is eljárhat. Utóbbi esetben a szükséges dokumentumokat elegendő a nevelési év megkezdésekor benyújtani.  Ebben az esetben 2021. május 7-ig kérem a kastelyovoda@nagyrede.hu vagy 3214 Nagyréde, Óvoda út 7. címre elküldeni a felvétel iránti kérelmet.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, lakcímkártyája, ha van személyi igazolványa,
  • A szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája / amennyiben van a gyermek elhelyezéséről, láthatásáról szóló bírósági ítélet, gyámhivatali határozat /
  • Óvodai felvételi kérelem,
  • Ha a gyermek már részt vett szakértői bizottsági vizsgálaton, a szakértői vélemény fénymásolata szükséges.
  • Ha van a gyermek egészségi állapotának megállapításáról szóló szakvélemény.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének – jogszabályban előírt – utolsó határnapját (2021. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2021. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A 2021. évi beiratkozás időszakában kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2021. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét. Felvételre jelentkezhetnek azon gyermekek is, akik a felvételtől számított fél éven belül betöltik a 3. életévüket, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai kötelezettség alól felmentést indokolt esetben a Járási Hivatal engedélyezheti.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelem elbírálásáról 2021. május 31-ig írásban értesíti a szülőt.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Az a szülő, akinek gyermeke óvodai nevelésre még nem kötelezett, gyermeke felvételét bármikor kérheti, az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik.

A beiratkozással kapcsolatban érdeklődni 06 30 570 2631 telefonszámon lehet.

Kovácsikné Groszmanek Krisztina
óvodavezető

Letölthető dokumentumok: