Lakhatási pályázati felhívás

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata lakhatási pályázatot hirdet az EFOP-1.2.11-16-2017-00050 kódszámú Esély Otthon – „Fiatalok helyben tartásának támogatása Nagyrédén” című projekt keretén belül.

I. A pályázat célja:
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Esély otthon – „Fiatalok helyben tartásának támogatása Nagyrédén” projekt keretében pályázatot hirdet lakhatási támogatás igénybevételére a település jövője szempontjából értékes végzettséggel, vállalkozással vagy jövőbeli tervvel rendelkező fiatal szakemberek Nagyrédén történő letelepedésének támogatására.

II. A Pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be azon 18-35 év közötti személyek, akik a település jövője szempontjából értékes végzettséggel, vállalkozással vagy jövőbeli tervvel rendelkeznek, valamint Nagyrédén állandó lakcímük van, vagy Nagyrédére kívánnak költözni és Nagyréde nagyközség közigazgatási területén működő munkáltatónál foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek, vagy egyéni vállalkozói tevékenységet, és/vagy rendszeres közösségi és kulturális tevékenységet folytatnak.

III. A pályázat keretében az alábbi önkormányzati tulajdonú – a projekt keretében felújított és részlegesen berendezett – lakások és kertes ház bérleti joga nyerhető el legfeljebb 2 év időtartamra:

• 3214 Nagyréde, Fő út 3. 1. ajtó Hrsz.: 1250/2
• 3214 Nagyréde, Fő út 3. 2. ajtó Hrsz.: 1250/2
• 3214 Nagyréde, Fő út 14. FSZ. 2 ajtó Hrsz.: 444/2/A/2
• 3214 Nagyréde, Fő út 14. 1. em. 4. ajtó Hrsz.: 444/2/A/4
• 3214 Nagyréde, Dózsa György út 47. Hrsz: 827.

• A Nagyréde, Fő út 3./1. sz. alatti lakás 56 m2 területű, 2 szobás, összkomfortos fokozatú, gázfűtéses önkormányzati lakás.

• A Nagyréde, Fő út 3./2. sz. alatti lakás 70 m2 területű, 2 szobás, összkomfortos fokozatú, gázfűtéses önkormányzati lakás.

• A Nagyréde, Fő út 14. FSZ. 2 ajtó sz. alatti lakás 64 m2 területű, 2 szobás, összkomfortos fokozatú, gázfűtéses önkormányzati lakás.

• A Nagyréde, Fő út 14. 1. em. 2 ajtó sz. alatti lakás 72 m2 területű, 2 szobás, összkomfortos fokozatú, gázfűtéses önkormányzati lakás.

• A Nagyréde, Dózsa György út 47. sz. alatti ház 45 m2 hasznos alapterületű, 1 szobás, összkomfortos fokozatú, vegyes tüzelésű önkormányzati kertes ház.

A lakások a lakás méretének és kialakításának függvényében a következő berendezésekkel kerülnek felszerelésre:
Konyhabútor mosogatótálcával, gáztűzhely, mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, mosógép, étkezőasztal 4 székkel, nappali bútorsor (szekrények, tv állvány, polc), franciaágy, íróasztal, irodaszék, laptop, fürdőszobai bútor

IV. A támogatás feltételei:

A lakhatási támogatás pályázat útján nyerhető el.
A támogatásra az a fiatal személy nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

 • a. A pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de lakhatási lehetőség igénybevételének végéig nem tölti be a 35. életévét,
  b. A település jövője szempontjából értékes végzettséggel, vállalkozással vagy jövőbeli tervvel rendelkezik,
  c. Nem rendelkezik Nagyrédén vagy más településen ingatlanvagyonnal,
  d. Vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve a településen marad a támogatás nyújtását követő minimum 2 évig, vagy Nagyréde közigazgatási területén lévő munkahellyel vagy vállalkozással rendelkezik Nagyrédén a támogatást követő legalább 2 évig, és/vagy hivatalosan dokumentált és kiemelkedő közösségi és kulturális tevékenységet végez a támogatást követő legalább 2 évig.
  e. Lakhatási lehetőség igénybevételének feltétele, hogy a beköltöző fiatal (vagy a család, pár legalább egyik tagja) foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezzen vagy részesüljön az Esély Otthon projekt keretében Nagyrédén nyújtott valamely ösztönző támogatásban.
  f. A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a támogatási szerződés megkötését követően két héten belül beköltözik, illetve a lakásba költözés időpontjától számított 3 napon belül a bérleményben állandó lakóhelyet létesít.
  g. Vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz (Esély Otthon rendezvények, műhelymunkák, stb.), emellett a támogatás igénybevételének időtartama alatt legalább 50 óra közösségi szolgálatot teljesít Nagyréde Nagyközség Önkormányzatánál és/vagy az önkormányzat intézményeinél. A meghatározott minimumtól magasabb óraszámú önkéntes tevékenység vállalása előnyt jelent.

Beköltöző fiatalok/párok/családok kiválasztásánál a projekt előnyben részesíti a 30. életévet el nem érő pályázókat.

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a döntéshozó képviselő-testület bármely tagjával közeli hozzátartozói viszonyban van.

V. A pályázat tartalmi elemei:

a. hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap, mely tartalmazza legalább 3000, legfeljebb 5000 karakterben a pályázó személyes (lakhatással, munkavállalással, családalapítással, megélhetéssel, stb.) és Nagyrédéhez kötődő jövőképét.

b. a pályázó részletes önéletrajza,

c. a felhívás mellékletében meghatározott értékelési szempontokat alátámasztó dokumentumok:

• Jövedelmi és vagyoni viszonyokra vonatkozó nyilatkozat, illetve azokat igazoló dokumentumok,
• Az iskolai végzettségeket/szakképesítéseket igazoló bizonyítványok/okiratok másolata, illetve hallgatói jogviszony-igazolás.

• Nyilatkozat, hogy a pályázó és a vele együtt költöző személyek sem Nagyrédén, sem más településen nem rendelkeznek ingatlanvagyonnal.
• Házassági anyakönyvi kivonat, vagy közjegyzői okiratba foglalt élettársi nyilatkozat, vagy igazolás az élettársi kapcsolatnak a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába (ENYER) történő nyilvántartásba vételről, amennyiben releváns.
• A pályázó gyermekének/gyermekeinek születési anyakönyvi kivonata, amennyiben releváns.
• Nagyrédei székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval munkaszerződés, kinevezés, megbízási szerződés, egyéni vállalkozói igazolvány másolata, amennyiben releváns.
• Személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló igazolvány másolata.
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó és a vele együtt költöző személy kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatási szerződés megkötését követően két héten belül beköltözik, illetve a lakásba költözés időpontjától számított 3 napon belül a bérleményben állandó lakóhelyet létesít/létesítenek.
• A pályázó által a pályázat benyújtása előtt Nagyréde Nagyközség Önkormányzatánál végzett önkéntes munkáról szóló igazolás, amennyiben releváns.
• Nyilatkozat a Nagyrédén végezni kívánt, a felhívásban meghatározott minimum óraszámú önkéntes munka mellett további közösségi szolgálat vállalásáról.
• Nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő-testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban.
• A pályázóval együtt költöző cselekvőképes, 18. életévét betöltött személyek nyilatkozata arról, hogy a pályázat tartalmát megismerte és elfogadta, valamint hozzájárul személyes adatainak a pályázathoz kapcsolódó tárolásához és kezeléséhez, amennyiben releváns.

VI. A pályázattal elnyerhető támogatás

A kiválasztott bérlőnek a lakhatásért nem kell lakbért fizetnie, ellenben az általa használt bérlemény rezsiköltségének megfizetésére köteles. (Rezsi költség: villamos energia, földgáz, víziközmű-szolgáltatás, hulladék-szállítás, telefon, közös költség, stb.) Egy fiatal, vagy pár, illetve család legfeljebb 2 éven keresztül lehet lakója a projekt keretében felújított ingatlannak.

VII. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:

A pályázat benyújtásának határideje: 2019.05.03.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.05.15.

A lakásokba való beköltözés feltétele a támogatási szerződés megkötése.
A szerződéskötés határideje a műszakilag már átadott lakások esetében a képviselő-testület döntésétől számított 15 nap, a döntés időpontjában még felújítás alatt álló ingatlanok esetében a műszaki átadást követő 15 nap.

Pályázati adatlap kérhető: Polgármesteri Hivatal titkárságán, Kerek Lászlóné ügyintézőnél, illetve elektronikus formában letölthető a www.nagyrede.hu honlapon.

Pályázat benyújtása zárt borítékban lehetséges személyesen vagy postai úton:
Polgármesteri Hivatal (3214 Nagyréde, Fő út 4.)

A borítékon kérjük feltűntetni:
„Esély Otthon Pályázat – Lakhatási támogatás”

A támogatás megítélése, illetve a szerződéskötés után a lakásbérleti jogviszony legfeljebb 2 éves határozott időtartamra jön létre. A lakásbérleti szerződést az önkormányzat közjegyzői okiratba foglaltatja.

VIII. Bírálat
Az ösztöndíj odaítélése nem automatikus. A fenti feltételek teljesítése önmagában szükséges, de nem elégséges feltétele a lakhatási támogatásban való részesedésnek.

A kiválasztás pontozásos formában történik a felhívás mellékletében közölt értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján.

A támogatás elbírálásáról a Humánerőforrás Bizottság előzetes véleményezése alapján a képviselő-testület zárt ülés keretében dönt.
A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

IX. Értesítés a pályázati döntésről
A projekt szakmai irányítása a meghozott döntéséről és annak indokáról a döntést követő 5 napon belül elektronikus levélben értesíti a pályázókat és időpontot egyeztet a rámogatási szerződés megkötésével kapcsolatban.
Nagyréde Nagyközség Önkormányzata a döntésről és annak indokáról szóló hivatalos értesítést 8 napon belül postai úton megküldi a pályázóknak.

X. Adatkezelés
A pályázó pályázatának benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati adatlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati adatlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a támogatási rendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázó a pályázat benyújtásával
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzati hivatal nyilvántartásba vegye és azokat a támogatáskezelő szervezet részére – kizárólag a pályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából átadja, illetőleg a lakhatási támogatás alatt maga kezelje;

b) hozzájárul ahhoz, hogy a támogatáskezelő személyes adatait a lakhatási támogatás pályázatának lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából a támogatás időtartama alatt kezelje;
c) hozzájárul ahhoz, hogy a foglalkoztatási jogviszonyáról, vállalkozási tevékenységéről, illetőleg tanulmányi jogviszonyáról a támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és a támogatási pályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

XI. A pályázók értesítési kötelezettségei:

A pályázó köteles a támogatás időszaka alatt minden, a támogatást érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni az önkormányzatot az alábbi adatok változásakor:

• személyes adatainak változása
• vele egy háztartásban élők létszámának, személyének változása
• munkahelyével vagy vállalkozási jogviszonyával, vagy hallgatói jogviszonyával kapcsolatos változások
• egyéb, a lakhatási támogatással kapcsolatos adatok és körülmények változása

XII. Egyéb információk

A támogatásban részesített pályázó tudomásul veszi, hogy kötelessége az ingatlan bérlésének időtartama alatt a lakás állapotát, illetve annak berendezési és használati tárgyait megóvni, nem rendeltetésszerű használat, rongálás, károkozás esetén teljes anyagi felelősséget vállal a kár helyreállításáért.
Az ingatlanhoz tartozó berendezési tárgyak nem elidegeníthetők.
Ezen felül a támogatott pályázó tudomásul veszi, hogy az ingatlanon semmilyen külső vagy belső átalakítást nem végezhet, az önkormányzattal való előzetes egyeztetés és írásbeli engedély nélkül a burkolatokat, falakat érintő munkálatokat nem végezhet (pl: fúrás, festés, burkolat kialakítása vagy cseréje, stb.)

A pályázatról további információkat kaphat Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának hivatalos honlapján (https://nagyrede.hu/category/fejlesztesek-palyazatok/esely-otthon/), „Esély Otthon Projekt – Nagyréde” Facebook csoportban,
Markó Anita települési pályázati koordinátornál a muvelodesihaz@nagyrede.hu e-mail címen, vagy személyesen a Molnár József Közösségi Színtérben, illetve a Polgármesteri Hivatal Titkárságán.

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata fenntartja a jogot a pályázat módosítására. Módosítás esetében tájékoztatást ad és felhívja az érdeklődők figyelmét a módosítás tartalmára.

Nagyréde, 2019. 04. 18.

Siposné Fodor Judit „SK”.
polgármester

Letölthető dokumentumok