Közlemény az óvodai beiratkozásról

Hírek

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint: „a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozásokon vesz részt.”
A kötelezettség teljesítéséért a szülő felelős, a kötelezettség nem teljesítése szabálysértésnek minősül.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre kötelezett gyermekét köteles beíratni a közleményben meghatározott időpontban.

Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának fenntartásában működő Nagyrédei Kastély Óvodába (3214 Nagyréde, Óvoda út 7.) a 2019/2020-es nevelési évre a beiratkozás időpontjai:


2019. május 13. napján (hétfő) 8 órától – 17 óráig,
2019. május 14. napján (kedd) 8 órától – 17 óráig,
2019. május 15. napján (szerda) 8 órától – 17 óráig,
2019. május 16. napján (csütörtök) 8 órától – 17 óráig,
2019. május 17. napján (péntek) 8 órától – 12 óráig.

Az óvodai beíratáshoz szükséges okiratok:
– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
– a gyermek esetleges betegségét igazoló dokumentum,
– amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, vagy a napközbeni ellátást biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumok.

Amennyiben az óvodaköteles gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet előírásai alapján a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az óvodai nevelési év 2019. szeptember 1-től 2020. augusztus 31-ig tart.

A felvétel rendje:
– jelentkezés a Nagyrédei Kastély Óvoda vezetőjénél a beíratás napján,
– a felvételről a Nagyrédei Kastély Óvoda vezetője dönt, erről írásban értesíti a szülőt 2019. május 31-ig.

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő Nagyréde Nagyközség Önkormányzata Jegyzőjének címzett, de az óvoda vezetőjének átadott felülbírálati kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a Nkt. 37. § és 38. § alapján fenntartó (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést. Az eljárás illetékmentes, a jegyző a döntés jogszerűségét vizsgálja.

Az a szülő, akinek gyermeke óvodai nevelésre még nem kötelezett, gyermeke felvételét bármikor kérheti, az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik.

Nagyréde, 2019. április 4.
dr. Bálint Edina Ida s.k.
jegyző