Közlemény az óvodai beiratkozásról

Hírek
óvodai beíratás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint: „a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozásokon vesz részt.”

A kötelezettség teljesítéséért a szülő felelős, a kötelezettség nem teljesítése szabálysértésnek minősül.
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre kötelezett gyermekét köteles beíratni a közleményben meghatározott időpontban.

Nagyréde Községi Önkormányzat fenntartásában működő Nagyrédei Kastély Óvodába (3214 Nagyréde, Óvoda út 7.) a 2016/2017-es nevelési évre a beiratkozás időpontjai:
2016. május 19. napján (csütörtök) 8 órától – 17 óráig, és
2016. május 20. napján (péntek) 8 órától – 12 óráig.

Ugyanezekben az időpontokban lehet a családi napközibe is beíratni a csöppségeket

Az óvodai beíratáshoz szükséges okiratok:
– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
– a gyermek esetleges betegségét igazoló dokumentum,
– amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, vagy a napközbeni ellátást biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumok.

Amennyiben az óvodaköteles gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet előírásai alapján a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az óvodai nevelési év 2016. szeptember 1-től 2017. augusztus 31-ig tart.

A felvétel rendje:
– jelentkezés a Nagyrédei Kastély Óvoda vezetőjénél a beíratás napján,
– a felvételről a Nagyrédei Kastély Óvoda vezetője dönt, erről írásban értesíti a szülőt 2016. május 31-ig.

A jelentkezés elutasítása esetén a határozat kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet fellebbezni. Az eljárást megindító kérelmet (fellebbezést) Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének címezve kell benyújtani a Nagyrédei Kastély Óvodába.
Az a szülő, akinek gyermeke óvodai nevelésre még nem kötelezett, gyermeke felvételét bármikor kérheti, az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik.