Elfogadták a költségvetést

Hírek

A bizottsági ülések, döntések, formális és informális egyeztetések ellenére több új módosító javaslattal érkeztek a képviselők a költségvetés második fordulós tárgyalására.

Balázs József, a pénzügyi bizottság elnöke közölte: a bizottság elfogadásra javasolta a költségvetés tervezetét, azzal a három javaslattal, hogy a közvilágítás-korszerűsítésére betervezett összeget helyezzék tartalékba. Korábban azzal indokolták ezt, hogy célszerű megvárni a márciusi iparűzésiadó-befizetéseket, hogy abból következtetni lehessen a várható éves bevételekre. Az adóbefizetések megtörténtek, azonban továbbra is a tartalékba helyezést javasolja a pénzügyi bizottság, ezúttal a koronavírus-helyzetre hivatkozva.

Szintén a pénzügyi bizottság javasolta, hogy a művelődési ház rendezvénykeretéből 300 ezer forintot csoportosítsanak át a születési támogatások keretösszegére.

Harmadikként a Humán Erőforrás Bizottság javaslatát is támogatandónak ítélte a pénzügyi bizottság, mely szerint a szociális támogatások keretét 500 ezer forinttal növeljék meg, 1.2 millió forintra. Ezt a pénzt a gondozási központ beruházási keretéből javasolták elvenni.

Újabb elvonási ötletek

A pénzügyi bizottság elnöke ezt követően több szóbeli módosító indítványt is tett az ülésen.

Javasolta a költségvetési rendeletben rögzíteni, hogy az önkormányzat bontsa fel a külső vállalkozóval meglévő kommunikációs szerződést, s az erre a szolgáltatásra betervezett pénzt a testület helyezze tartalékba.

Ugyancsak javasolta, hogy a művelődési háztól közel 700 ezer forintot vonjanak még el és ezt a pénzt is helyezzék általános tartalékba.

Szintén javasolta, hogy a művelődési ház létszámkeretét egy fővel csökkentsék.

Dr. Vanó Szilárd jegyző arról kérdezte a képviselőt, hogy a létszámleépítés költségeit honnan gondolják fedezni, illetve arra is felhívta a képviselő figyelmét, hogy bár a létszámkereteket a költségvetési rendeletben kell rögzíteni, a létszámleépítést csak külön előterjesztésben szabályos benyújtani, s az előterjesztésnek a döntés kihatásait is részletesen be kell mutatnia.

Fejlesztés helyett tartalék

Siposné Fodor Judit polgármester a vitában elmondta: az első fordulós tárgyalás óta megtartott ülések és egyeztetések – és megállapodások – tükrében nem nevezhető felelős magatartásnak, hogy az utolsó fordulóban olyan számszaki változásokat okozó javaslatokkal áll elő Balázs József, amelyek a hetekig tartó egyeztetési folyamatban szóba sem kerültek.

Beszélt arról is: nem ért egyet a fejlesztések visszafogása árán végrehajtandó tartalékképzéssel. A művelődési ház létszáma kapcsán pedig megjegyezte: az önkormányzatot kötelező vállalások kötik a jelenlegi létszám foglalkoztatására. Az egyik alkalmazott bérköltségeit augusztus végéig pályázatból finanszírozzák, tehát az önkormányzatnak nem kerül pénzébe; másrészt a Fáy-kastély pályázatában az önkormányzat vállalta a létszámbővítést, ez ugyancsak kötelem.

Nem értem, hogy mire ez a nagy tartalékképzés. Én Nagyréde fejlődésére tettem esküt, nem tartalékképzésre – jegyezte meg a polgármester.

Beszélt arról is: a közvilágítás-korszerűsítés idénre tervezett több, mint négymillió forintos költsége “nem akkora összeg, hogy sárba vágja a költségvetést”, viszont ha a beruházás ennek révén folytatódhatna, akkor egyfelől már idén jelentkezne az energiaköltségben a megtakarítás, ráadásul egzakt adatokhoz jutnának arról, hogy a teljes korszerűsítéstől milyen mértékű megtakarítást várhatnak.

Balázs József közölte: nem vonja vissza a módosító javaslatait.

Aggályos – törvényességi észrevételt tesz a jegyző

Dr. Vanó Szilárd jegyző felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy a költségvetési rendelet módosító javaslatokkal érintett részei az államháztartási törvénnyel és az SZMSZ-szel egyaránt ellentétesek, ezért törvényességi eljárást fog kezdeményezni a kormányhivatalnál. Mint fogalmazott: jogszabályellenes, hogy úgy hoznak költségvetési döntést, hogy annak következményeivel nincsenek tisztában.

Miután Balázs József közölte, hogy ő ezt másképp látja, a négyes többség – négy igennel – elfogadta Nagyréde 2020. évi költségvetését, amit a polgármester, az alpolgármester és a képviselő-testület hetedik tagja íly módon nem szavazott meg.

Új képviselő

Még az ülés elején tett képviselői esküt Szabad Csaba, aki a képviselőségről lemondott Sebők Judit megüresedett mandátumát vette át.

A zárt ülés határozatképtelen maradt

A nyilvános képviselő-testületi ülés előtt szabályszerű meghívó alapján zárt ülést tartottak volna, azonban néhány órával a kezdés előtt a négyes többség képviselői bejelentették, hogy nem vesznek részt a zárt ülésen, csak a nyilvánoson.

A zárt ülésen így csak a polgármester és az alpolgármester vett részt, így az nem volt határozatképes, ezért az ülést a polgármester bezárta.

A meghirdetett napirendi pontokról – a Nagyrédéért-díj odaítéléséről, valamint két külső bizottsági tag méltatlansági ügyéről, továbbá egy adózással kapcsolatos ügyről – a 15 napon belül összehívandó újabb zárt ülésen születhet döntés.