Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Hírek

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi, Szociális, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottsága 33/2023. (X.2.) határozatával a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról döntött.

Az Ösztöndíjpályázatra pályázhatnak azok a Nagyréde közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok, akik:

  • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlanképzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat;
  • a 2023. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is,
  • akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel,
  • a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók, akik a 2024/2025. tanévtől kezdődően a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni, feltéve, hogy családjukban az egy főre jutó nettó jövedelem a 85.500,-Ft-ot nem haladja meg.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

  • honvéd tisztjelölt, rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltje, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatója, a rendészeti képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgató;
  • doktori (PhD) képzésben vesz részt;
  • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt;
  • akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
  • aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/ösztöndíjszerződésben foglaltakat önhibájából nem vagy csak részben teljesítette.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 3. A pályázati kiírás és a kötelezően benyújtandó melléklete beszerezhető a Nagyrédei Polgármesteri Hivatalban, Nagyréde Fő út 4. vagy letölthető a www.nagyrede.hu weboldalról. Telefonon tájékoztatás kérhető a 37/573-000 telefonszámon.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK: