Betölthető vezetői állás

Hírek

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Társulás fenntartásában működő Kistérségi Humán Szolgáltató Központban intézményvezető (magasabb vezetői megbízással) beosztás betöltésére.

Pályázati feltételek:

– büntetlen előélet;

– magyar állampolgárság;

– cselekvőképesség;

– a 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete szerinti felsőfokú szakirányú képzettség;

– legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;

– intézmény alaptevékenységébe tartozó területen szerzett – legalább 5 év – vezetői gyakorlat,

– szociális szakvizsga, vagy a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendeletben meghatározott vezetői mestervizsga;

– pályázatok koordinálásában, lebonyolításában szerzett – legalább 5 év – szakmai tapasztalat;

– vagyonnyilatkozat-tétel vállalása,

– magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázathoz csatolni kell:

– szakmai önéletrajzot;

– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel;

– iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolatát;

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi hatósági bizonyítványt;

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt;

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében, elbírálásában részt vevők megismerhetik;

– nyilatkozatot arról, hogy a Társulási Tanács zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja a pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést;

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázóval szemben a Kjt. 41. § (1)-(2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

Bérezés: az illetményre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a vezetői pótlékra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idő, próbaidő 4 hónap

Vezetői megbízás időtartama: 5 év (2021. 01. 01. – 2026. 12. 31.)

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. székhellyel,

a Társulás egész területe

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okirat szerinti szakszerű és törvényes működtetése, vezetése, zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése, tagönkormányzatokkal való szakmai kapcsolattartás.

Az intézmény alaptevékenysége: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, idősek nappali ellátása, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, fogyatékossággal élők nappali ellátása, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, idősek bentlakásos ápolása, gondozása, gyermekjóléti alapellátás, családok, valamint gyermekek átmeneti otthona, szociális foglalkoztatás.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való közzétételétől számított 30 nap.

A pályázat elbírálásának határideje: soron következő társulási tanácsülés (2020. dec.)

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. 01. 01.

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázatokat előkészítő bizottság véleményezi, amely a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja. Az előkészítő bizottság javaslata alapján a Társulási Tanács Szociális Bizottsága véleményezi a pályázatokat. A pályázatokat a Társulási Tanács bírálja el a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első tanácsülésen.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot zárt borítékban, „KHSZK intézményvezetői pályázat” megjelöléssel Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának címezve, a Társulás elnökéhez (Hiesz György 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.) postai úton kell benyújtani. A kizárólag elektronikus formában benyújtott pályázat érvénytelennek minősül.

Bővebb felvilágosítás a 37/510-301 telefonszámon kérhető.