ARCHÍV TARTALOM- A tartalom érvényessége lejárt ekkor: 2022-07-30

Álláspályázat – intézményvezető

Hírek

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Nagyrédei Kastély Óvoda (3214 Nagyréde, Óvoda u. 7.) intézményvezetői álláshelyének (magasabb vezető beosztás) 5 évig – 2022. augusztus 1. napjától 2027. július 31. napjáig – tartó, határozott időre történő betöltésére közalkalmazotti jogviszonyban.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú óvodapedagógusi szakképzettség,
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • óvodapedagógus munkakörben szerzett, legalább négy éves szakmai tapasztalat, vagy heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • a nevelési-oktatási intézményben óvodapedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a vezetői megbízással egyidejűleg óvodapedagógusi munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárság.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó részletes szakmai életrajzát,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a végzettséget, gyakorlati időt igazoló dokumentumok másolatát,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a döntés meghozatalának napjáig kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívásnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (személyügyi központ) internetes oldalán történő megjelenését követő 30. nap.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

-Négy óvodai csoportot magába foglaló Nagyrédei Kastély Óvoda intézmény intézményvezetői feladatainak ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, az egyéb vonatkozó jogszabályok és szakmai előírások, valamint a fenntartó döntései szerint.

-Nagyréde Nagyközség Önkormányzata Kis Fóka Családi Bölcsőde és Nagyréde Nagyközség Önkormányzata Törpike Családi Bölcsőde intézmények vezetése, szakmai irányítása.

A munkavégzés helye: 3214 Nagyréde, Óvoda út 7.

A kinevezés határozott időtartamra szól: 5 év, 2022. augusztus 1-től 2027. július 31-ig.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2022. augusztus 1. napjától tölthető be.

A próbaidő időtartama: 4 hónap.

A pályázat elbírálásának határideje: a véleményezési határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés napja.

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Nagyréde Nagyközség Önkormányzata, Siposné Fodor Judit polgármester részére (3214 Nagyréde, Fő út 4.) történő megküldésével. A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: Nagyrédei Kastély Óvoda intézményvezető,
 • a kizárólag elektronikus úton történő jelentkezés érvénytelennek minősül.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet alapján.

A pályáztató biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, illetve az intézményt megismerhessék. Ennek alapján a pályázat elkészítéséhez és az intézmény megismeréséhez szükséges információk érdekében felvilágosítás kérhető: Nagyréde Nagyközség Önkormányzata polgármesterétől a 06-37/573-000 telefonszámon, vagy személyesen, előzetes időpont egyeztetést követően.