Álláspályázat – aljegyző

Hírek

Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal, Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Szűcsi Kirendeltsége Aljegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3034 Szücsi, Petőfi Sándor út 117.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása, a Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Szűcsi Kirendeltségének vezetése.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Szűcsi Kirendeltsége
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 3
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,
 Felsőfokú képesítés,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 Igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közgazgatási menedzser szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés
 Legalább kétévi közigazgatási gyakorlat
 6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 szakmai önéletrajz
 motivációs levél
 végzettséget, szakképzettséget és szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata
 nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
 nyialtkozat arra vonatkoóan, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges megismeréséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. augusztus 11. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berta István polgármester nyújt, a + 36-20-364-4379 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3034 Szűcsi, Petőfi Sándor út 117. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1455-1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.
 Személyesen: Berta István, Heves megye, 3034 Szűcsi, Petőfi Sándor út 117. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatnak a pályázati határidőnél megadott napon 12.00 óráig be kell érkeznie a megadott címre. Az aljegyző kinevezéséről szóbeli meghallgatás után döntés.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája – 2015. július 1.
 Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Szűcsi Krendeltségének hirdetőtáblája – 2015. július 1.
 Nagyréde község honlapja: www.nagyrede.hu – 2015. július 1.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. július 1.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.