A közterületek tisztán tartásáról

Hírek

Nagyréde jegyzője tájékoztató anyagot állított össze arról, hogy az ingatlantulajdonosoknak milyen kötelezettségei vannak a közterületek tisztán tartásában.

Tisztelt nagyrédei Lakosok!

Lakókörnyezetünk tisztán tartása, megóvása közös célunk és közös érdekünk. Ebben a pár gondolatban szeretném összefoglalni az ingatlantulajdonosok erre vonatkozó feladatait, kötelezettségeit.

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 5/2013. (VIII. 16.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: 1. Ör.) 5. § (1) – (7) bekezdése szabályozza az ingatlantulajdonosok közterületek tisztán tartásával kapcsolatos kötelezettségeit.

1. Ör. 5. §

(1) A közterület tulajdonosa, kezelője és fenntartója – a (3) és (4) bekezdésekben foglaltak betartása mellett – köteles a tulajdonában, kezelésében vagy fenntartásában lévő zöldterületeket a hozzá tartozó berendezési tárgyakkal, építményekkel és épületekkel együtt a mindenkori szakmai szempontoknak megfelelően jó karban tartani vagy tartatni.

(2) A községkép előnyösebb kialakítása, illetőleg megóvása érdekében:
a) a közterületek, azok építményei, berendezései, felszerelései és növényzete használata során a közterületek használói,
b) az építési telkek és építési területek közterületről közvetlenül látható részén a terep-rendezési és kertészeti munkák végzése tekintetében az egyes ingatlanok tulajdonosai és kezelői kötelesek a tőlük elvárható gondossággal eljárni.

(3) A közterülettel közvetlenül érintkező ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) feladata:
a) az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdának, (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a telekhatára és az úttest közti zöldsáv teljes területének – legfeljebb azonban az ingatlan határaitól számított 10 (tíz) méteres körzetén belüli területének – a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság-mentesítése. Ha az ingatlannak több közterülettel is érintkezése van, a fenti feladatok a csatlakozó közterületek irányra vonatkoznak.

b) a járdaszakasz melletti nyíltárok és műtárgyainak az útszegélyig terjedő folyamatos tisztán tartása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, hulladékok eltávolítása, az ott keletkezett hulladék elszállítása.
Ha az ingatlannak több nyílt árokkal is érintkezése van, a fenti feladatok az érintett árkokra egyetemlegesen vonatkoznak.

c) a két szomszédos terület, épület közötti – kiépített úttal, járdával ellátott vagy anélküli – közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztán tartási kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik meg,

d) az ingatlanon lévő madarak fészkelő helyei alatti közterület szennyeződéstől való megtisztítása,

(4) Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot köteles a külön rendeletben meghatározott gyűjtő edényzetbe vagy más gyűjtőeszközbe elhelyezni, és elszállításáról gondoskodni

(5) A közterületen keletkező hasznosítható hulladékot (gally, fűtermés, stb.) a közterülettel érintkező ingatlan tulajdonosa felhasználhatja.

(6) TILOS a közterületen a zöldfelülete vegyszeres gyomirtása!

(7) Közterületen fás szárú növény telepítése vagy kivágása csak a Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulásával végezhető. A hozzájárulás e rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatványon kérhető. A közterületen lévő növény, bokor a közlekedést és az útkereszteződések beláthatóságát nem akadályozhatja.

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek tisztán tartásáról és a helyi hulladékgazdálkodásról szóló 10/2012. (VI. 15.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: 2. Ör.) 2. § (1) bekezdése az ingatlantulajdonosoknak az épülete, telekingatlana tisztán tartásával kapcsolatos feladatait rendezi az alábbi módon.

2. Ör. 2. §

(1) Az ingatlantulajdonosnak az épülete, telekingatlana tisztán tartásával kapcsolatos feladatai:
a) a településen évente legalább kétszer az épület homlokzatának (kerítésének) a földszint magasságáig történő letakarítása,

b) az épület faláról, kerítéséről az időszerűségüket vesztett, szakadt, jogellenesen elhelyezett falragaszok, festések stb. folyamatos eltávolítása,

c) mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztán tartása, gyom-mentesítése, a járda és úttest fölé benyúló ágak, bokrok 2,2 méter magasságig történő nyesése,

d) a beépítetlen vagy időszakosan használt ingatlan tulajdonosa köteles az utca felől látható táblát elhelyezni, amelyen a köztisztasági kötelezettség megállapítása céljából fel kell tüntetni az ingatlantulajdonos vagy használó nevét, címét,

e) bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó járda tisztántartása a kivitelező feladata, ha az nem azonos a tulajdonossal; az építési munka kivitelezője köteles az építés területét és közvetlen környékét tisztán tartani.

A 2. Ör. 6. § (1)-(5) bekezdése a közterületek tisztán tartásával összefüggő egyéb rendelkezéseket tartalmazza.

2. Ör. 6. §

(1) Tilos
a) az úttestet, járdát, egyéb közterületet, a közterület felszerelési és berendezési tárgyait szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel beszennyezni, megrongálni,

b) a feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést, szennyvizet, a közterületre, csapadékvíz elvezető rendszerbe beleseperni, illetőleg beleönteni,

c) a közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fa, díszcserje stb.) megrongálni, csonkítani, leszakítani, azokra bárminemű jelzést, hirdetést ráhelyezni, ráfesteni,

d) a parkosított és füvesített zöldterületet rendeltetésellenesen használni.

(2) Ebek által a közterületen okozott szennyezés eltávolításáról az eb tulajdonosa, sétáltatója köteles haladéktalanul gondoskodni.

(3) Aki bármilyen anyag szállítása, elhelyezése által a közterületet szennyezi, és azon hulladékot helyez el, köteles a szennyeződést saját költségén megszüntetni. Ha a szállító ismeretlen, a szennyeződés eltávolításáról az köteles gondoskodni, akinek a részére, illetőleg érdekében a szállítás történt.

(4) Közterületen gépjárművet csak azonnali hibaelhárítás céljából lehet javítani, az olaj-, fék- és hűtőfolyadékot tartó rendszerek megbontása nélkül.

(5) A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles közreműködni és a települési környezet – különösen a közterületek – szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.

Külterületi ingatlanok előtti úttestig terjedő terület tisztán tartásáról a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet mellékleteként kiadott Szabályzat 3.2.2. pont b) pontja tartalmaz rendelkezést.
3.2.2. pont b) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a fent leírtaknak eleget tenni szíveskedjenek, hiszen környezetünk tisztán tartása, karbantartása, megóvása, szépítése, építése közös érdekünk és közös feladatunk.
Együttműködésüket és segítő munkájukat előre is köszönöm.

Nagyréde, 2015. június 3.

Tisztelettel:

dr. Bálint Edina Ida s.k.
jegyző