Tájékoztató a települési adóról

Hírek Kiemelt

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi C. törvény felhatalmazása alapján megalkotta a települési adóról szóló 20/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendeletet, mely 2017. január 1-jén lépett hatályba.
Tájékoztatjuk az adózókat, hogy az Önkormányzat Adóhatósága megkezdi ezzel kapcsolatos munkáját (adófelderítés, adóbeszedés, ellenőrzés stb.).

A rendelet személyi hatálya 2017. január 01-től Nagyréde közigazgatási területén lévő épületekben életvitelszerűen tartózkodó természetes személyekre, valamint a települési adó beszedésére kötelezettekre terjed ki.

1. Életvitelszerű tartózkodás fogalma: a természetes személy akkor tartózkodik életvitelszerűen az épületben, ha az számára ténylegesen életvitelszerű lakóhelyéül szolgál, onnan szervezi életét, ott folytatja az életviteléhez szükséges tevékenységeket (alvás, evés, tisztálkodás stb.) és közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe annak kapcsán.

2. Vélelmezett életvitelszerű tartózkodás jelentése: az Önkormányzat illetékességi területén lakcímet létesítő személy lakcímen tartózkodását ellenkező bizonyításig életvitelszerű ott lakásnak kell tekinteni függetlenül attól, hogy más település közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási helyet létesít vagy amennyiben adóhatósági eljárás, ellenőrzés során a lakó- vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező természetes személy életvitelszerű tartózkodása az épületben megállapítást nyer.

A rendelet személyi hatálya nem terjed ki azon természetes személyre, aki Nagyréde közigazgatási területén lévő épület
• tulajdonosaként,
• haszonélvezőjeként,
• özvegyi jog jogosultjaként,
• vagyonkezelőjeként,
• önkormányzati lakás bérlőjeként vagy
• az a) – e) pontban foglaltak hozzátartozójaként él életvitelszerűen, valamint
• arra a természetes személyre sem, aki Nagyréde közigazgatási területén lévő szálláshely lakója.

Az adó alapja azon megkezdett napok száma, amely napokon az adófizetésre kötelezett természetes személy életvitelszerű tartózkodása Nagyréde közigazgatási területén lévő épületben fennáll.

A települési adó mértéke személyenként 450,- Ft/nap.

Az adó beszedésére kötelezett az a természetest vagy jogi személy, aki az épülettel rendelkezni jogosult (tulajdonos, haszonélvező, özvegyi jog jogosultja, vagyonkezelő).
A fizetendő települési adót az adó beszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

A települési adót az adó beszedésre kötelezettnek a beszedést követő hó 15-ig kell bevallania és egyidejűleg az adóhatósághoz megfizetnie.

FIGYELEM!
Települési adóbevallási kötelezettség elmulasztása mulasztási bírság megállapítását vonhatja maga után.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az Art. 172. § (1) bekezdés b) pontja alapján a magánszemély adózó 200.000 forintig, más adózó 500.000 forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha a bevallási kötelezettségét a bevallás határidejét követően, de az adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőzően késedelmesen teljesíti és késedelmét nem menti ki.
Mentes a települési adó alól a feltétel fennállásának időtartamára az a természetes személy, aki:
– nem töltötte be a 18. életévét
– középiskola vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanulója,
– egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott,
– teljes vagy részmunkaidős munkaviszonnyal rendelkezik,
– rendszeres pénzellátásban részesül.

FIGYELEM!
A fentiekben részletezett – rendelet szerinti – mentességeket az adó beszedésére kötelezett csak akkor érvényesítheti a bevallásában, ha az adómentesség jogcímeinek megfelelő igazolás/okirat másolatokkal rendelkezik. Ezekről nyilvántartást kell vezetnie, adóellenőrzéskor az adóhatóságnak be kell mutatnia.
Igazolások hiányában az adómentesség nem érvényesíthető, azt adóköteles napnak kell bevallani!
Az igazolások különböző fajtái a rendeletben megtalálhatók!
Minden adó beszedésre kötelezett kötelessége, hogy naprakész nyilvántartás vezessen valamennyi nála élő személyről, mely nyilvántartásnak tartalmaznia kell az adóbeszedésre kötelezett adatait ( név, lakcím, adóazonosító jel és az épület címe), valamint az adóalany adatait ( nevét, lakcímét, születési hely, idő, anyja neve, útlevelének, vagy személy igazolványának, vagy vezetői engedély sorszámát és a tartózkodás jogcímét). Tartalmaznia kell továbbá az adóalany tartózkodási idejének vagy a lakcímlétesítésének kezdetét és végét, a beszedett települési adó összegét, az adó alóli mentességének jogcímét.
Az adó beszedésére kötelezett adóellenőrzéskor köteles az adóhatóság részére rendelkezésre bocsátani a nyilvántartást.
Az adóhatóság jogosult ellenőrzést tartani és ennek érdekében az épületbe bemenni.

dr. Bálint Edina Ida s.k.
jegyző

A települési adóról szóló rendelet megtalálható az Önkormányzat/Dokumentumok/Rendeletek menüpont alatt.
Letölthető: Rendelet a települési adóról